Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

↩ Προηγούμενο: Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

Το πρόγραμμα και η δράση, αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ανά Περιφέρεια:

 • Αττική: 5.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€,
 • Δυτική Ελλάδα: 5.000,00€ και μέγιστο τα 50.000,00€,
 • Κρήτη: 3.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€,
 • Πελοπόννησο: 5.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€
 • Στερεά Ελλάδα: 4.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€
 • Ήπειρος: 3.000,00€ και μέγιστο τα 15.000,00€
 • Ν.Αιγάιου: 5.000,00€ και μέγιστο τα 10.000,00€

Σε ποιους απευθύνεται - Όροι & Προϋποθέσεις:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει:

 • να έχουν κάνει έναρξη πριν την 01/01/2019,
 • να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση,
 • κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους,
 • να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Περίοδος Υποβολής

Αττική: Από 23/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 20/01/2021 ώρα 15.00

Δυτική Ελλάδα: Από 06/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 29/10/2020 ώρα 15.00
Πελοπόννησος: Από 08/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/12/2020 ώρα 15.00
Κρήτη: Από 13/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27/11/2020 ώρα 15.00
Στερεά Ελλάδα: Από 13/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/11/2020 ώρα 15.00
Ήπειρος: 15/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 04/12/2020 ώρα 15.00
Ν. Αιγάιου: 21/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 02/12/2020 ώρα 15.00

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προσοχή!

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Webnail Intelligence για:

 1. να διαπιστώσουμε εάν είστε δυνητικός δικαιούχος,
 2. να σας παρέχουμε τις συμβουλές μας για την οργάνωση του επιχειρηματικού πλάνου σας, έτσι ώστε ο φάκελος υποβολής ένταξης σας να περιγράφει μία βιώσιμη επιχείρηση.

Αναλυτικά η πρόσκληση και ο οδηγός για την Περιφέρεια Αττικής εδώ.