Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

↩ Προηγούμενο: Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

 

Το πρόγραμμα και η δράση του στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (αναλυτικά ορίζονται στον οδηγό του Προγράμματος),
 • έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος Υποβολής

Από 06/02/2019 μέχρι 19/04/2019

Παράταση υποβολής Η περίοδος υποβολής έληξε Παράταση υποβολής

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι & προυποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων,
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον:
  - 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  - 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  - 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια από 10.000€ έως 150.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμών δαπανών.

Προσοχή!

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμος κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε δύναται να είναι μικρότερος των 10.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 150.000€.
Ο χρόνος υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης είναι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου,
 • Παρεμβάσεις για:
  - εξοικονόμηση ενέργειας,
  - αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  - διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  - Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  - εξοικονόμηση ενέργειας,
  - αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα:
  - μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  - έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή προβολή
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει,συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμεναέτη).

Επικοινωνήστε με την ομάδα της Webnail Intelligence για:

 1. να διαπιστώσουμε εάν είστε δυνητικός δικαιούχος,
 2. να σας παρέχουμε τις συμβουλές μας για την οργάνωση του επιχειρηματικού πλάνου σας, έτσι ώστε ο φάκελος υποβολής ένταξης σας να περιγράφει μία βιώσιμη επιχείρηση.