ΕΣΠΑ 2014-2020

↩ Προηγούμενο: Αρχική
Επόμενο: Αναπτυξιακός Νόμος ↪

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ; Δεν είστε μόνοι!

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της Webnail Intelligence αναλαμβάνουν την Υποβολή Φακέλου Επιδότησης και την Τεχνική Στήριξη Εγκεκριμένου Έργου ΕΣΠΑ.

Τι είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ;

Είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα (ΠΕΠ) τoυ Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020 τα οποία συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo των Δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την κoινωνική και oικoνoμική συνoχή και στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας.

Σε ποιους τομείς απευθύνονται;

 • Στον Τουρισμό
 • Στον Αγροδιατροφικό τομέα
 • Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Στα Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
 • Στον Τομέα της Υγείας και της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας
 • Στην Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Στην Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Στον τομέα Υλικών - Κατασκευών
 • Στις Δημιουργικές Βιομηχανίες (Ελληνικό design - Πολιτισμός)

Προγραμμάτα ΕΣΠΑ 2014-2020

 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επενδύσεων του Δήμου Αθηναίων"
  ↪ Διαβάστε περισσότερα για την δράση.